STATUT FUNDACJI „ProSport”

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „ProSport” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Norbert Charhouli, aktem notarialnym sporządzonym
w Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Grunwaldzkiej nr 27 przed notariuszem Piotrem Sumara,
w dniu 29.05.2012 r., repertorium A nr 4574/2012, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6.06.1984 r.
(Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest Tarnów.
§ 4
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 5
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§ 6
Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną i odpłatną działalność.
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym
i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji.
§ 8
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki.
§ 9
Fundacja może:
1. Tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
2. Tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 10
Celami Fundacji są:
1. wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu zawodowego i młodzieżowego;
2. wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej;
4. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;
5. wspieranie działalności Klubów Sportowych , w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej;
6. rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno – sportowej;
7. udzielanie pomocy materialnej klubom, organizacjom sportowym, sportowcom;
8. udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, ;
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji;
10. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
11. promocja klubów i organizacji sportowych;
12. promocja młodych zawodników, scauting;
13. fundowanie stypendiów;
14. Udzielanie pomocy materialnej i finansowej zawodnikom kontuzjowanym;
15. Wspieranie sportowców niepełnosprawnych;
§ 11
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
b) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników;
c) branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne;
d) szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje;
e) organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym;
f) organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych, konkursów, w tym organizowanych przez inne podmioty;
g) organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży, prowadzenie działalności profilaktycznej;
h) nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję ośrodków sportowych
i rekreacyjno – wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej;
i) zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym;
j) organizowanie, prowadzenie i finansowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo – sportowych, w tym organizowanych przez inne podmioty;
k) wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym i pomoc rzeczową oraz finansową zawodnikom .
2. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.
§12
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wpłacony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania
2. Fundusz założycielski wynosi 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), z czego kwota 1.000 zł przeznaczona jest na prowadzenie przez Fundacje działalności gospodarczej,
§ 14
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z działalności gospodarczej,
6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
7. odsetek z lokat bankowych
8. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
9. aukcji internetowych
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową
§ 15
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji
tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 16
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji: Fundatorowi, członkom Zarządu i Rady
Fundacji lub pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
b) dokonywania rozporządzeń majątkiem Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu i Rady Fundacji lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) zobowiązywania się do dokonania czynności na rzecz Fundatora, członków Zarządu i Rady Fundacji lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
czynności te dokonane być mają nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
d) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu i Rady Fundacji lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
e) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 17
1. Dla efektywnego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
a) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ( PKD – 58.14.Z);
b) Pozostałe drukowanie ( PKD – 18.12.Z);
c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD – 58.19.Z);
d) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD – 18.20.Z);
e) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD – 70.22.Z);
f) Badanie rynku i opinii publicznej ( PKD – 73.20.Z);
g) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD – 85.59.B);
h) Działalność wspomagająca edukację (PKD – 85.60.Z);
i) Działalność wspomagająca usługi finansowe(PKD – 66.19.Z) ;
j) Działalność Agencji Reklamowych (PKD – 73.11.Z);
k) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD – 62.09.Z);
l) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet (PKD – 47.91.Z)
ł) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi ( PKD – 68.20.Z)
m) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD – 70.21.Z)
n) Działalność portali internetowych PKD – (63.12.Z)
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie
na realizację jej celów statutowych.
3. Decyzję (w formie pisemnej uchwały) o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd,
który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację w formie pisemnych uchwał.
5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane
zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

Władze Fundacji
Rada Fundacji
§ 18
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję
lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić
w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją
– członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz
oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady
9. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz w roku.
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundacji podejmowane są jednogłośnie
a w głosowaniu bierze udział co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
10. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej
przez co najmniej 2/3 członków Rady.
11. Członkowie Rady Fundacji :
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
b) nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 19
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy, poza sprawami wskazanymi w innych postanowieniach statutu:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji oraz nominowanie na funkcje Prezesa,
e) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji,
f) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
§ 20
1. Członkowie Rady Fundacji wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Zarząd Fundacji
§ 21
1. Zarząd Fundacji zarządza i kieruje jej majątkiem.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa powoływanych przez Radę Fundacji na czas wskazany w akcie powołania
i przez tę Radę odwoływanych. Członków pierwszego Zarządu Fundacji, w tym Prezesa powołuje Fundator.
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Zarząd lub poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwoływani przez Radę Fundacji w każdym czasie.
5. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
§ 22
1. Do Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:
a) kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem,
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
c) opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) określa strukturę organizacyjną Fundacji,
f) ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących
z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
g) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji,
h) dokonuje zmian w statucie,
i) realizuje uchwały Rady Fundacji,
j) podejmuje decyzje o likwidacji Fundacji.
§ 23
1. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
2. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu .
O terminie zebrania konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem listownie,
za pomocą telefaksu, teleksu, telefonicznie, elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru ,
albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd raz w roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.
§ 24
1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie i mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Warunki pracy i płacy osób zatrudnionych przez Fundację w tym Członków Zarządu określa Prezes Zarządu w oparciu o uchwalone przez Zarząd
zasady wynagradzania pracowników/zleceniobiorców Fundacji
3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

Sposób reprezentacji
§ 25
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, składa jednoosobowo Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W umowach i sporach z członkami Zarządu i Rady Fundacji, Fundację reprezentuje Pełnomocnik powołany przez Fundatora.

Zmiana statutu
§ 26
1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub wniosek Fundatora.
2. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie i wymagają formy pisemnej uchwały dla swej ważności.

Połączenie z inną fundacją
§ 27
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 28
Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 29
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 30
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej pisemnej uchwały.
§ 31
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających
w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.